Nijlgans

Alopochen aegyptiaca

Ouette d’Egypte

Egyptian goose