Kokmeeuw

Chroicocephalus ridibundus

Mouette rieuse

Black-headed gull